Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Is KFC1910 klaar voor de nieuwe privacy wetgeving?

25 mei 2018 10:15


Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de nieuwe privacy wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Is KFC1910 al zover? Het antwoord is 'nee' nog niet volledig, maar we zijn goed op weg om de deadline te halen.

 • De AVG verklaring is bijna klaar
 • De privacy verklaring is bijna klaar
 • We hebben bijna met alle onze leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wat voor consequenties heeft deze wet?

 • Even een elftalfoto plaatsen kan niet meer. Iedereen die op de foto staat moet  toestemming  geven.
 • Even een actiefoto van een wedstrijd op sociale media plaatsen mag niet. Iedereen op de foto moet toestemming geven.
 • Even een ledenlijst mailen naar derden: vooraf moet heel duidelijk zijn welke personen een ledenlijst mogen ontvangen en wat zij ermee gaan doen.

Op de eerstvolgende ALV zullen we de gevolgen van deze wet uitgebreid toelichten.

Algemene Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Voetbalvereniging KFC1910. Bij bezoek aan deze website kan KFC1910 gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de KFC1910 uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer
 • IBAN nummer
 • Pasfoto

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalvereniging KFC1910 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@kfc1910.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Voetbalvereniging KFC1910 verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Verzenden van onze Nieuwsbrief
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding van leden op verjaardagskalender* homepage website kfc1910.nl
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s* website kfc1910.nl

*Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App, of Wedstrijdzaken-app.

Hoe lang we gegevens bewaren

Voetbalvereniging KFC1910 zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar na verlaten van de vereniging.

Delen met anderen

Voetbalvereniging KFC1910 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt  deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou,  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetbalvereniging KFC1910 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 In kaart brengen websitebezoek

Voetbalvereniging KFC1910 gebruikt alleen technische,  functionele  en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@kfc1910.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Voetbalvereniging KFC1910 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Voetbalvereniging KFC1910 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@kfc1910.nl

Voetbalvereniging KFC1910 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Voetbalvereniging KFC1910 aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen Privacy Statement

Voetbalvereniging KFC1910 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

 • Auteursrecht – Deze website is de officiële website van voetbalvereniging KFC1910. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo´s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van KFC1910, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
 • Beperking van licentie – Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KFC1910 is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de voetbalvereniging KFC1910..
 • Uitsluitingen – Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Voetbalvereniging KFC1910 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert KFC1910 niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 • Beperking van aansprakelijkheid – Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch KFC1910, noch enige van haar respectieve bestuur, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien de voetbalvereniging KFC1910 op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van de voetbalvereniging KFC1910 het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.
 • Schadeloosstelling – Hierbij stemt u er mee in KFC1910 en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar – Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:
  1. De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
  2. Je naar ons gegevens stuurt;
  3. Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.
  4. Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room; of
  5. Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van ouders of voogd.
 • Links op deze website – Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.
 • Abonnement Nieuwsbrief – Het abonnement op de Nieuwsbrief is gratis. U kunt slechts een abonnement afsluiten als alle vereiste gegevens correct zijn ingevoerd.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring – Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde)diensten die worden aangeboden via de officiele website van KFC1910.
 • Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden – De voetbalvereniging KFC1910 behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. KFC1910 behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
 • Toepasselijk recht – Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.
 • Overige bepalingen – Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

Huisregels voor het reageren op Berichten op KFC1910.nl

KFC1910 geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op geselecteerde berichten. De reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat KFC1910 die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor KFC1910 niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op berichten. Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels. De redactie ziet toe op de naleving van die regels. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat bij iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd. Reacties die niet voldoen aan de volgende regels, mogen niet op de site worden geplaatst en worden zonder bericht door de redactie verwijderd:

 • De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
 • Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans
  mening niet wordt gerespecteerd, mogen niet worden geplaatst.
 • Maak uw reacties niet te lang. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd. Tevens
  behoudt de redactie zich het recht voor om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.
 • Respecteer het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Zo niet, dan mogen reacties worden niet geplaatst.
 • Commerciële boodschappen (spam) mogen niet worden geplaatst.
 • Reacties onder een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden niet geplaatst.
 • Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel (“Is dit nou nieuws?”), worden niet geplaatst. De reageermogelijkheid op de website is niet bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te mopperen op KFC1910 of te raden naar de motieven van de redactie. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het bericht of artikel.
 • Nietszeggende reacties (“Tsjongejonge” of “Schandalig”) zonder onderbouwing worden verwijderd.
 • Reacties die bol staan van de taalfouten, worden verwijderd. We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingsfoutjes, maar we voeren geen correcties op de reacties en kunnen te slecht geschreven commentaren verwijderen. Reacties in een vreemde taal zullen we weren.
 • Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen we niet.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.

Heeft u toch reacties gezien die niet voldoen aan deze regels? Dat kan, het blijft mensenwerk en mensen maken fouten. Op iedere reactie kunt u weer reageren, waarmee u, als lezer, uw ongenoegen kunt duidelijk maken over de reactie. De redactie wordt van iedere plaatsing automatisch geïnformeerd. Er wordt dan nogmaals naar de reactie gekeken en een beslissing genomen ten aanzien van het alsnog verwijderen van een reactie. Als de klacht gegrond is, wordt de tekst van de reactie gewijzigd in de tekst:

 Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd..

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!