Missie - KFC1910

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Missie

--------------------------------------------------------Visiedocument Vrouwenvoetbal KFC

 

Inleiding

 

Op dit moment zijn in Nederland bijna 130.000 meisjes en vrouwen lid van een

voetbalclub en het aantal neemt jaarlijks nog steeds toe. In Nederland hebben op dit moment meer dan 70% van de Nederlandse veldvoetbalverenigingen vrouwelijke leden. Van belang is dat het meisjes- en vrouwenvoetbal uiteindelijk een volwaardige positie inneemt naast het al aanwezige voetbalaanbod binnen de vereniging. Voor veel verenigingen blijft het een uitdaging om voetbal aan te bieden dat past bij het niveau en het talent, de beleving en de ambities van ieder meisje dat lid is. Verenigingen kunnen zelf veel doen om het meisjes- en vrouwenvoetbal binnen hun vereniging te versterken, ook al lijkt dat op het eerste gezicht soms lastig. KFC heeft als doel de meisjes, meiden en vrouwen de mogelijkheid te bieden op een actieve, sportieve, plezierige wijze in een veilig sportklimaat de voetbalsport te bedrijven en te beleven. Daartoe stelt KFC een visiedocument op. Deze visie moet KFC de handvatten geven om alles wat er in en om het damesvoetbal gebeurt te kunnen toetsen. Het is beslist geen statisch document en zal aan veranderingen onderhevig zijn. Uiteindelijk zal deze visie het toetsingskader zijn voor zowel leiders, trainers, bestuurders en overig kader.

 

Meidenvoetbal KFC

 

Zoals hierboven aangegeven is het damesvoetbal ( vrouwen, meiden en meisjes) één van de snelst groeiende sporten op dit moment. KFC wil hierop inspelen door de dames- en meidentak flink faciliteren en zich te profileren als toonaangevende club in de Zaanstreek. Een goede organisatorische verankering en heldere positionering heeft verschillende voordelen, want een vereniging waarbij iedereen aan kan sluiten is maatschappelijk goed verantwoord, heeft een plezierige sfeer en zorgt voor nieuwe ledenaanwas. KFC beschikt over een goede accommodatie, middelen, materialen, ervaren en betrokken trainers om het meisjes-/vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Waar in het verleden nog sprake was van inspanningen van individuen willen we zorgen dat de komende jaren het dames- en meidenvoetbal binnen KFC verankerd ligt door een stevige organisatie en een fundament met een damesafgevaardigde in het hoofdbestuur en een coördinator die het wel en wee op de “werkvloer” organiseert voor alle trainers en leiders en open staat voor het individuele meisje. Een vereniging met veel meisjesleden heeft als voordeel dat men de meisjes al een redelijk gevarieerd voetbalaanbod kan bieden. Bovendien zal een groot aantal meisjesleden het alleen maar makkelijker maken om nog meer meisjes uit de omgeving aan te trekken, waardoor de kans groot is dat het aantal meisjesleden van de vereniging in de toekomst stijgt of in ieder geval stabiel blijft. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze voordelen is het echter wel van belang dat de vereniging de zaken intern goed geregeld heeft en dat er een visie is op de toekomst. Om tot realisatie te komen van deze visie voor het vrouwen – en meidenvoetbal binnen KFC zullen er inspanningen en financiële injecties gegeven dienen te worden om het uit eindelijke doel te behalen.

 

De meidenvisie

 

KFC heeft als doel de meisjes met plezier te laten ontwikkelen. Voetbalplezier met ambitie. Altijd positief en opbouwend coachen. Het is de taak van de trainer/coach om de spelersgroep als een hecht team te laten functioneren, het gaat erom van iedere speelster de sterke kanten optimaal te benutten. Het doel van de samenwerking is, om met elkaar tot een zo goed mogelijk resultaat proberen te komen. Door te sporten in teamverband leer je omgaan met winst en verlies. Je leert dat je elkaar moet helpen om tot een goed resultaat te komen. Iets waar je in je verdere leven ook iets aan hebt. De nieuwe meisjes en meiden worden gewoon ingedeeld bij de meidenteams. Mocht een meisje om specifieke redenen bij de jongens willen voetballen, dan gaat dit in overleg met het betreffende kader en met de coördinatoren. Om te voorzien in de behoefte van een meisje moet KFC in ieder geval de mogelijkheid bieden om een meisje te laten voetballen op haar eigen niveau en leeftijd, en volgens haar eigen beleving en ambitie. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat er voor ieder meisje de mogelijkheid moet zijn om een keuze te maken voor:

 

Ø  Voetbal op breedtesport niveau (recreatie)

Ø  Voetbal op wedstrijd / topsport niveau (prestatie)

 

Om al deze meisjes een goede plek binnen de voetbalvereniging te bieden, is een doelstelling van min. 2 teams per leeftijdscategorie wenselijk. In het geval van KFC correspondeert dit met een aantal van minimaal 250 meisjes. Met dit aantal kun je selecteren op niveau en is er ruimte om de echt talentvolle meisjes bij een jongensteam te laten voetballen, zonder dat er meteen een heel team instort. Meer en beter voetbalaanbod voor meisjes zal er uiteindelijk voor zorgen dat steeds meer meisjes gaan voetballen en dat het niveau van het Nederlands meisjes- en vrouwenvoetbal alleen maar beter wordt.

 

Concrete beleidsdoelstellingen van het damesvoetbal de komende periode (5 jaar)

 

1.       Uitgangspunt is dat meisjes ingedeeld worden in meisjesteams. Meisjes die het willen en veel talent hebben mogen kiezen of ze bij de jongens gaan voetballen, om uitdaging in de voetbalsport te behouden. Doel is dat ieder meisje op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen.

 

2.       Doelstelling is het hebben van min. 2 meisjesteams per leeftijdscategorie, onder te verdelen in een team breedtesport en wedstrijdsport.

 

3.       Samenstelling selecties op basis van motivatie, talent en leeftijdmix

4.       Er vindt een actief beleid plaats op het gebied van ledenwerving en –behoud. Werving door het onder andere het organiseren van clinics, het inzetten op (social) media, scouting en een actieve rol van de leden zelf (bv vriendinnetjes). Behoudt door periodieke evaluatie, het vroegtijdig oppakken van mogelijke knelpunten/problemen en het actief voeren van exitgesprekken.

 

5.       Er gelden voor zowel breedtesport als wedstrijdsport specifieke (gedrags)regels (zie verder in de notitie)

 

6.       Er vindt actieve spelersontwikkeling plaats door bv de selectieteams min. 1 keer per week gezamenlijk te laten trainen. Dit creëert zowel verbinding onderling, als aan de vereniging. Tevens worden speelsters die binnen een jaar naar een andere leeftijdscategorie doorgroeien, daar waar mogelijk actief als wissel/invaller ingezet.

 

7.       KFC VR1 speelt over 5 jaar op XX klas niveau, waarbij de meiden die al het hele jeugdtraject doorlopen hebben, de leidraad moeten zijn om op dat niveau te spelen. Om de continuïteit te waarborgen zullen er echter ook talentvolle meiden en dames van buitenaf gevraagd moeten worden om in de VR1 te willen spelen om het niveau en de aantrekkingskracht te vergroten. KFC Vr1 moet het uitgangspunt worden voor alle meiden die in de jeugd voetballen. Niet alleen om op dat niveau te voetballen, maar ook als voorbeeld. De sfeer en de sportieve ambities moeten met elkaar matchen en zorgen voor een prestatief klimaat.

 

 

8.       De meidenteams hebben een goede technische begeleiding/ondersteuning waardoor het (individuele) spel op een hoger niveau komt. De technische kant van de trainers/sters in de jeugd moet ondersteund en verbeterd worden ( m.a.w. hij/zij zal dus af en toe een meeting moeten beleggen, demonstratie/gast-trainingen moeten geven bij de jeugdteams en / of analyses van de jeugdwedstrijden moeten maken om die met de trainers/ ster na te bespreken).

 

9.       Het handhaven en liever nog uitbreiden van de aanwezigheid en herkenbaarheid van de damescategorie binnen alle geledingen van KFC.

 

10.   De hoofdtrainer van de VR1 zal zowel technisch als wervend aanwezig zijn voor de gehele damescategorie

 

11.   KFC is de aangewezen voetbalclub voor dames ( vrouwen, meiden en meisjes) die lekker willen voetballen, waarbij het streven is om tot hét meidenvoetbalbolwerk uit te groeien binnen de Zaanstreek. Hiervan gaat een wervende werking uit.

 

12.   Alle meiden en meisjes worden automatisch ingedeeld bij de damesteams. Mocht een meisje om specifieke redenen bij de jongens willen voetballen, dan gaat dit in overleg met het betreffende kader en met de coördinatoren. Doel is dat ieder meisje op haar eigen niveau kan voetballen.

 

Belangrijke randvoorwaarden:

 

Ø  Inventarisatie behoeften en doorvertaling naar strategie en organisatie;

Ø  Ledenwerving en –behoud;

Ø  Goede faciliteiten;

Ø  Herkenbaarheid van de damescategorie binnen KFC.

 

Ad 1) Kan de vereniging de meisjes bieden waar ze behoefte aan hebben en wat kan hierin nog verbeterd worden? Vertaal dit door in een duidelijke strategie (beleidsplan), activiteitenplan, een goede structuur en een prettige cultuur binnen de vereniging met betrekking tot het meisjes- en vrouwenvoetbal.

 

Ad 2) Het bevorderen van instroom (door zorg te dragen voor de juiste randvoorwaarden,

de inzet van wervingsactiviteiten als clinics en inzet van media, een aantrekkelijk voetbalaanbod en daarmee te voorzien in de behoefte van de meisjes) en actief beleid op het voorkomen van uitstroom.

 

Ad 3) Het faciliteren van de juiste randvoorwaarden binnen de vereniging is de basis voor een

goed voetbalaanbod. Doel is het ontwikkelen van kwaliteit door te zorgen voor:

 

1.       Een nette en veilige voetbalomgeving;

2.       Een heldere organisatiestructuur;

3.       Vaste aanspreekpunten voor de meiden;

4.       Voldoende begeleiding van alle teams;

5.       Aandacht voor de uitstraling van de teams (kleding, etc.).

6.       Gediplomeerde trainers, een voetbalvisie en selectiebeleid

7.       Beschikbaarheid van (financiële) middelen.

 

Ad 4) Het is om eerdergenoemde redenen van belang dat de voetballende meiden een goede binding met KFC krijgen. Het aanbrengen van symbolen kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het ophangen van een standenoverzicht en teamfoto’s in de kantine. Belangrijk is dat zowel de meisjes, de meiden als de vrouwen de aandacht krijgen die zij verdienen. Denken daarbij in mogelijkheden en niet in moeilijkheden!

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!